2017 YILI TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliğinde 17/06/2017 günü yapılan Mali Kongremizde,
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı önerisiyle Tüzük Değişikliğine giderek, 
Tüzüğümüzün 16. Maddesinde değişiklik yapmış bulunmaktayız. 
Değiştirilen Tüzük maddemizin yeni halini sizlere sunuyoruz. 
 
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK METNİ
ESKİ HALİ
GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI
Madde 16- Merkez Birliği genel kurulu üye birlik genel kurullarınca seçilen birer temsilciden oluşur. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır.
İlk genel kurul, merkez birliği tüzüğünün bakanlıkça tescilini müteakip ilk 6 ay içinde yapılır. Geçici Yönetim kurulunca merkez birliğine üye olarak kabul edilen bütün birliklerin temsilcileri ilk genel kurula katılma hakkına sahiptir.
Olağan genel kurul, hesap devresinin sonundan itibaren altı ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle ulusal bir gazetede yapılacak ilan ile yapılır. Tüzük değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.
Genel kurul, üye birlik temsilcisi tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı bir hafta sonra ve çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile aynı yer ve saatte yapılır.
Genel kurul; yönetim kurulu veya denetim kurulunun kararı ile veya genel kurul üyelerinin 1/3’nün yazılı talebi ile toplantıya çağrılabilir.
Genel kurulla ilgili ilanın ulusal gazetede yayımından sonra merkez birliğine üye olan birliklerin temsilcileri genel kurulda oy kullanamazlar. Genel kurullarda Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunludur. Bakanlık temsilcisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden talep edilir.
 
YENİ HALİ
 
 
Genel Kurul Toplantıları, Çağrı, Gündem, Seçimler ve Genel Kurula İtiraz Şekli
Madde 13- Genel kurul, kuruluş, olağan ve olağanüstü olmak üzere üç şekilde toplanır.
Kuruluş genel toplantı Merkez Birliği Tüzüğünün Bakanlıkça tescilini müteakip ilk altı ay içinde yapılır. Geçici Yönetim Kurulunca üye olarak kabul edilen bütün birlik temsilcileri kuruluş genel kurul toplantısına katılma hakkına sahiptir.
Olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun daveti ile iki yılda bir, ikinci yılın hesap döneminin sonundan itibaren altı ay içinde yapılır.
Merkez birliği işlerine ilişkin genel kurulca görüşülmesi gerekli hususların ortaya çıkması halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü genel kurul toplantısı denetim kurulunun kararı, yönetim kurulu kararı, ve genel kurul üyelerinin1/3’ünün yazılı talebi ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Aksi halde üye birliklerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, merkez birliğine üye üç birliği genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Genel kurul toplantısı birlik merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul toplantı yeri, toplantının sağlıklı ve amacına uygun bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde belirlenir.
Yönetim kurulu, ikinci yılın sonunda o yıllara ait ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce; toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir gazetede genel kurul çağrısı ve ilanını yapar. İlanda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının günü, saati, yeri de belirlenir. Bu süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Gündem, genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından belirlenir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda şahsen hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Bakanlık müfettiş veya kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenen raporlarda genel kurulca görüşülüp karara bağlanması gerektiği belirtilen hususlar, yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülür.
Toplantı öncesi, toplantı yerine girecek temsilcilerin kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Temsilciler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve birlik üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Genel kurul, temsilci tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili,  yazman ve oy tasnifçisi seçilir. Hiçbir temsilci, merkez birliği ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar, oy tasnifçileri ve bakanlık temsilcileri tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı yedi günden az altmış günden fazla olmayacak şekilde çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile yapılır. 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, altıncı fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı ile ilgili ilanın ulusal bir gazetede ilanından sonra merkez birliğine üye olan birlik temsilcileri genel kurula katılamazlar.
Genel kurullarda Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunludur. Bakanlık temsilcisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından talep edilir. Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise ilgili Bakanlığa durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır ve bu durum bir tutanakla belirlenir.
Genel kurulca verilecek karara göre seçimler açık veya gizli oyla yapılır. Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçimlerinde merkez birliği mühürlü seçim kâğıtları kullanılır. Bunlar “hazır bulunanlar listesi” ni imza eden temsilcilere verilir. Gizli oylamada, merkez birliği mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kullanılması esastır. Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da kullanılabilir. Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yolunda alacağı karar geçersizdir.
Seçimlerde oy pusulalarına; yönetim kurulu, denetim kurulu veya ulusal ve uluslar arası üst birliklere üye olunması halinde bu birlik temsilcileri kadar asıl ve aynı sayıda yedek üye adayı birlikte ayrı ayrı bölümler halinde yazılır.
Oy pusulalarına organlar ve üst birlik temsilcileri için seçilecek üye sayısından fazla isim yazılır ise fazla isim yazılı bölüm iptal olunur. Oy pusulalarındaki isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenilerinin yazılması mümkündür.
Seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının uygun göreceği şekilde kura çekimi yapılır. Seçilmiş olan yedeklerin sıralaması oy sayısına göre yapılır. Oylarda eşitlik halinde listedeki sıralama esas alınır.
Basılı veya yazıcıdan çıktı alınarak çoğaltılan oy pusulaları için de aynı şartlara uyulur. Temsilciler oylarını tasnif heyetinin önünde seçim sandığına atarlar.
Tasnife başlanıldığında oy sayıları temsilci sayısı ile kontrol edilir. Fazla çıktığı zaman oy pusulaları açılmadan fazlalıklar iptal edilir.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile üst birlik temsilcisi seçiminde genel kurulca karar verilmek şartıyla temsilci sayısı da dikkate alınarak birden fazla oy sandığı kullanılabilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.
 

Kullanıcı Yorumları